Премини към основното съдържание
Бош в България

Декларация за защита на данните

Декларация за защита на личните данни на Роберт Бош ЕООД

Роберт Бош ЕООД (наричано по-нататък "Бош" или "Ние" или "Нас") се радва на посещението Ви на нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани "онлайн оферти"). Благодарим Ви за интереса към нашата компания и нашите продукти.

 

1. Бош уважава поверителността на личните Ви данни

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашите онлайн оферти поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата корпоративна политика.

 

2. Администратор на лични данни

Роберт Бош ЕООД е администраторът, отговорен за обработката на личните Ви данни; изключенията са посочени в тази декларация за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт са:

Роберт Бош ЕООД
бул. „Черни връх“ 51Б
1407 София

Email: contact@bg.bosch.com
Телефон: 00359 700 10668

 

3. Събиране, обработка и използване на лични данни

3.1. Обработват се следните категории лични данни:

 • Комуникационни данни (например: име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)

3.2. Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси, които са израз на самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси) само ако има законово основание за това или Вие сте дали съгласието си за обработването или използването на лични данни в съответния контекст, напр. в рамките на регистрация.

3.3. Цели на обработката и правни основания

Ние, както и наетите от нас доставчици на услуги, обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:

 • Предоставяне на тази онлайн оферта
  Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията
 • Отговор на потребителски запитвания в рамките на формуляр за контакт
  Правно основание: Легитимен интерес към директния маркетинг от наша страна и към подобряването на нашите продукти и услуги, доколкото това да се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни и разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, респ. изпълнение на договор, респ. изразено съгласие
 • Отговор на потребителски запитвания в рамките на чат на живо
  Правно основание: Легитимен интерес към директен маркетинг от наша страна и към подобряването на нашите продукти и услуги, доколкото това да се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни и разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, респ. изпълнение на договор, респ. изразено съгласие
 • Решаване на проблеми в услугата и по съображения за сигурност
  Правно основание: Изпълнение на нашите правни задължения в обхвата на сигурността на данните и легитимен интерес за решаването на прекъсвания/смущения, както и сигурността на нашите онлайн оферти.
 • Самостоятелна реклама и реклама от трети страни, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие
  Правно основание: Изразено съгласие/легитимен интерес от наша страна към директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията.
 • Защита и опазване на нашите права
  Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за защита и опазване на нашите права.

3.4. Журнални (лог) файлове

Всеки път, когато използвате интернет, Вашият браузър предава определена информация, която се съхранява в така наречените лог файлове.

Записваме журнални файлове за кратък период от време, само за да определим смущения и поради причини, свързани със сигурността (напр. за изясняване на опити за атака) и след това ги изтриваме. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответният инцидент не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи.

Лог файловете се използват също и за целите на анализа (без или без пълен IP адрес) съгласно изискванията на раздел 3.3. точка 4 за целите на самостоятелна реклама и реклама от трети страни, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие.

В лог файловете по-конкретно се съхранява следната информация:

 • IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, което се използва за достъп до онлайн офертите;
 • Интернет адресът на уебсайта, от който е била достъпна онлайн офертата (т.нар. изходен URL адрес или URL адрес при препращане);
 • Име на доставчика на услуги, който се използва за достъп до онлайн офертата;
 • Име на файловете или информацията, до която е получен достъп;
 • Дата и час, както и продължителност на достъпа;
 • Количество прехвърлени данни;
 • Операционна система и информация за използвания браузър, включително инсталирани добавки (напр. Flash Player);
 • Код на състоянието на http (напр. "Заявката е изпълнена успешно" или "Файлът не е намерен").

3.5. Чат на живо

Като част от тази онлайн оферта, ние Ви предлагаме възможност да се свържете с нас посредством чат, за да съдействаме относно предлаганите продукти и услуги. По време на използването на чата, ние съхраняваме хода на чата. След като чатът приключи, данните от него краткосрочно се изтриват, освен ако чатът не е част от заявка за поддръжка или услуга. В този случай съдържанието на чата се записва за целите на изпълнение на договора, респ. за осигуряване на качеството и изтриват автоматично след 6 месеца.

 

4. Трансфер на данни

4.1. Трансфер на данни към други администратори на лични данни

Вашите лични данни обикновено се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на задължения по договор, в случаите, когато ние или третото лице имаме обоснован интерес от прехвърлянето, или когато Вашето съгласие е дадено изрично. Подробна информация за правните основания можете да намерите в раздела „Цели на обработката и правни основания“ (виж т. 3.3.).

Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори на лични данни, когато сме длъжни да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

4.1.1. Прехвърляне на данни към доставчици на услуги

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи, като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за горещи телефонни линии. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчиците на услуги могат да бъдат и други компании от Група Бош.

4.1.2. Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В такива случаи гарантираме преди прехвърлянето или че получателят на данни осигурява подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за адекватност от страна на Европейската комисия за съответната държава или поради споразумение, основано на т.нар. примерни клаузи с получателя), или изискваме Вашето изрично съгласие за прехвърлянето на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел използвайте данните в раздел „Контакти“ (виж т. 14).

4.2. Продължителност на съхранението на данните

По принцип ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на нашите онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме легитимен интерес от съхраняването на данните (например може да имаме легитимен интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор). Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

 

5. Използване на "бисквитки"

Като част от предоставянето нашата онлайн оферта може да се използват „бисквитки“ и механизми за проследяване.

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на вашето крайно устройство, когато посещавате нашата онлайн оферта. Проследяването е възможно с помощта на различни технологии. Ние обработваме информация, по-специално в контекста на пикселната технология или анализа на журналните (лог) файлове.

5.1. Категории

Разграничаваме "бисквитките", които са задължително необходими за техническите характеристики на онлайн офертата и тези "бисквитки" и механизми за проследяване, които не са нужни за техническата функция на онлайн офертата.

Използването на онлайн офертата обикновено е възможно без технически ненужните "бисквитки".

5.1.1. Технически необходими бисквитки

Под технически необходими "бисквитки" разбираме "бисквитки", без които не може да се гарантира техническото предлагане на онлайн офертата. Те включват, например "бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Тези "бисквитки" ще бъдат изтрити в края на посещението ви.

5.1.2. „Бисквитки“ и механизми за проседяване, които технически не са необходими

Ние използваме бисквитки и механизми за проследяване само, ако сте ни дали предварително вашето съгласие. С изключение на бисквитката, която запазва текущото състояние на вашите настройки за поверителност (бисквитка за избор). Бисквитката е настроен на базата на нашия легитимен интерес.

Разграничаваме две подкатегории по отношение на тези бисквитки и механизми за проследяване:

5.2. „Бисквитки“ за комфорт

Тези бисквитки улесняват използването и по този начин ви позволяват да разглеждате нашата онлайн услуга по-удобно; например вашите езикови настройки могат да бъдат включени в тези „бисквитки“.

5.3. Маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване

Обща информация

Чрез използването на маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване ние и нашите партньори сме в състояние да Ви покажем предложения въз основа на Вашите интереси, в резултат от анализ на Вашето потребителско поведение:

 • Статистика: Чрез използването на статистически инструменти измерваме напр. броя на показванията на страниците.
 • Проследяване на реализациите: Нашите партньори за проследяване на реализациите поставят „бисквитка“ на вашия компютър ( "бисквитка за реализация"), ако сте влезли в нашия уебсайт чрез реклама на съответния партньор. Обикновено тези бисквитки вече не са валидни след 30 дни. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите можем да разпознаем, че определен потребител е кликнал върху рекламата и по този начин е бил пренасочен към нашия уебсайт. Информацията, получена с помощта на бисквитката за проследяване, служи за целите на съставяне на статистически данни за конверсията и записване на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са били пренасочени към уебсайт с маркер за проследяване на реализациите.
 • Социални приставки: Някои от страниците на нашата онлайн оферта включват съдържание и услуги на други доставчици (например Facebook, Twitter), които също могат да използват бисквитки и активни модули. За повече подробности относно социалните приставки, моля, вижте раздела „Социални приставки“ (виж т. 7).
 • Пренасочване: Тези инструменти създават потребителски профили с помощта на маркетингови бисквитки или маркетингови бисквитки на трети страни, така наречени „web beacons“ (невидими графики, които се наричат също пиксели или проследяващи пиксели), или чрез сравними технологии. Те се използват за реклама въз основа на интереси и за контрол на честотата, с която потребителят разглежда определени реклами. Съответният доставчик е администраторът, отговорен за обработката на данни във връзка с инструмента. Доставчиците на инструментите могат да разкрият информация и на трети страни за целите, посочени по-горе. Моля, обърнете внимание на известията за защита на данните на съответния доставчик в този контекст.

Моля, имайте предвид, че използването на тези инструменти може да включва прехвърляне на вашите данни към получатели извън ЕИП без адекватно ниво на защита на данните съгласно ОРЗД (например САЩ). За повече подробности в това отношение, моля вижте следното описание на отделните маркетингови инструменти.

 • Име: Google Analytics
  Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Функция: Анализ на потребителското поведение (показвания на страници, брой посетители и посещения, изтегляния), създаване на псевдонимни потребителски профили въз основа на информация от използването на различни устройства на влезли в системата потребители на Google (cross-device tracking), обогатяване с информация, специфична за целевата група на псевдонимни потребителски данни, предоставена от Google, пренасочване, тестване на поведението на потребителя, проследяване на реализациите и пренасочване във връзка с
 • Име: Google Tag Manager
  Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Функция: Администриране на уебсайт маркери чрез потребителски интерфейс, интегриране на програмни кодове в нашите уебсайтове
 • Име: Google Ads
  Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Функция: Поставяне на реклами, ремаркетинг, проследяване на реализациите
  Допълнителна информация е достъпна на: https://adssettings.google.com/authenticated

5.4. Настройки на „бисквитки” и механизми за проседяване

Можете да управлявате настройките на "бисквитките" и механизмите за проследяване чрез настройките в браузъра и / или в нашите настройки ни за поверителност.

Забележка: Настройките, които сте направили, се отнасят само за съответния браузър, който използвате.

5.4.1. Деактивиране на всички "бисквитки"

Ако искате да деактивирате всички "бисквитки", моля, отворете настройките на браузъра си и деактивирайте опцията за събиране на "бисквитки". Моля, обърнете внимание, че това може да повлияе на функционалността на уебсайта.

5.4.2. Управление на настройките ви за технически ненужни бисквитки и механизми за проследяване

Когато посещавате нашия уебсайт, ще бъдете попитани в диалогов прозорец за "бисквитки", дали давате съгласието си за използването на "бисквитки" за комфорт и рекламни „бисквитки“ или механизми за проследяване.

В настройките ни за поверителност можете да отмените всяко вече дадено съгласие за напред или да ни дадете съгласието си в по-късен момент.

 

6. Google

6.1. Google Maps

Тази страница използва услугата за карти Google Maps посредством API. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

За използването на функциите на Google Maps е необходимо съхранението на вашия IP адрес. Тази информация обикновено се предава на сървър на Google LL, като доставчикът на този уебсайт няма никакво влияние върху това предаване на данни. Използването на Google Maps е в интерес на привлекателното представяне на нашата онлайн оферта и лесно извличане на местата, изброени от нас в уебсайта. Това представлява преобладаващ легитимен интерес от наша страна по смисъла на член 6, пар. 1, буква е) на ОРЗД.

За повече информация относно обработката на потребителски данни, моля, вижте декларацията за поверителност на Google: https://www.google.de/intl/bg/policies/privacy/.

6.2. Google web fonts

Този сайт използва така наречените уеб шрифтове на доставчика Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland за унифицирано показване на шрифтове. След като влезете в страницата, вашият браузър зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра си за да се покаже текстове и шрифтове правилно.

За тази цел браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървърите на Google. По този начин Google се информира, че достъпът до нашия уебсайт е чрез вашия IP адрес. Използването на уеб шрифтове на Google е в интерес на унифицираното и привлекателно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява преобладаващ легитимен интерес от наша страна по смисъла на член 6, пар. 1, буква е) на ОРЗД.

В случай, че браузърът Ви не поддържа уеб шрифтове, Вашият компютър ще използва стандартен шрифт. За повече информация относно уеб шрифтове на Google, моля вижте https://developers.google.com/fonts/faq и декларацията за поверителност на Google: https://www.google.de/intl/bg/policies/privacy/.

 

7. Мрежа за доставка на съдържание на Microsoft Azure

За да оптимизираме времето за зареждане на този уебсайт, ние използваме така наречените услуги „Мрежа за доставка на съдържание“ (CDN), предлагани от публичен облак от Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ и от Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Ирландия.

CDN помага да предоставим съдържанието на нашата онлайн оферта по-бързо – особено големи медийни файлове като графики, текст или скриптове – с помощта на мрежа от географски разпределени сървъри, като по този начин намалява времето за зареждане.

Използването на услуги CDN е въз основа на нашия преобладаващ легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква f) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) за ефективното предоставяне на нашата онлайн оферта.

В контекста на тази обработка личните данни се предават на САЩ. Предаването се основава на европейските стандартни договорни клаузи, в които Microsoft гарантира спазването на европейското законодателство за защита на данните за предоставяните услуги.

Допълнителна информация относно поверителността във връзка с CDN услугата на Microsoft е достъпна тук: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. Политиката за поверителност на Microsoft може да се намери тук: https://privacy.microsoft.com/bg-bg/privacystatement.

  

8. Приставки за социални мрежи

В нашите онлайн оферти използваме т.нар. социални приставки от различни социални мрежи; те са описани индивидуално в този раздел.

По подадена заявка от съответната приставка, Вашият интернет браузър ще установи директна връзка със сървърите на съответната социална мрежа. С това съответният доставчик получава информацията, че вашият интернет браузър е извикал съответната страница на нашата онлайн оферта, дори ако нямате потребителски акаунт при доставчика или в момента не сте влезли в него. Журналните файлове (включително IP адреса) се предават директно от вашия интернет браузър до сървър на съответния доставчик, където при необходимост се съхраняват. Седалището на доставчика или неговият сървър може да се намира извън ЕС или ЕИП (например в САЩ).

Приставките са самостоятелни разширения от доставчиците на социални мрежи. По тази причина не можем да влияем върху обхвата на данните, събирани и съхранявани от тях.

Информация за целта и обхвата на събирането, по-нататъшната обработка на данните от социалната мрежа, както и свързаните с вашите права и възможности за настройка за защита на вашата лична сфера е достъпна в декларацията за поверителност на данните на съответната социална мрежа.

В случай, чео не искате доставчиците на социални мрежи да получават данни, свързани с тази онлайн оферта или да продължат да използват тези данни, не трябва да използвате съответните приставки.

8.1. Приставки за социални мрежи с решение с две кликвания

Използвайки тъй нар. решение с две кликвания, ние ви предпазваме по подразбиране от това, посещението ви на нашите уеб страници да бъде регистрирано и анализирано от доставчиците на социални мрежи. След като влезете в уебсайта на нашата онлайн оферта, съдържащ такива приставки, те първоначално са деактивирани. Приставките не се активират, докато не щракнете върху съответния бутон.

8.2. Приставка за социалната мрежа на Facebook

Facebook се предоставя на www.facebook.com от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). С преглед на приставките на Facebook и техния вид можете да се запознаете тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; информация за защита на данните на Facebook ще намерите тук: http://www.facebook.com/policy.

8.3. Приставка за социалната мрежа на Twitter

Twitter се предоставя от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA и Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland (“Twitter”). С преглед на приставките на Twitter и техния вид можете да се запознаете тук: https://developer.twitter.com/https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html;; информация за защита на данните на Twitter ще намерите тук: https://twitter.com/de/privacy.

8.4. Приставка за социалната мрежа на LinkedIn

LinkedIn се предоставя от LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). С преглед на приставките на LinkedIn и техния вид можете да се запознаете тук: https://developer.linkedin.com/plugins; информация за защита на данните на LinkedIn ще намерите тук: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

9. YouTube

Нашата онлайн оферта използва видеоплатформата Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). YouTube е платформа, която позволява възпроизвеждане на аудио и видео файлове.

След като влезете в съответната страница на нашата онлайн оферта, която съдържа вграден YouTube плейър се установява връзка с YouTube, така че да може да се предава и възпроизвежда видео или аудио файл. В процеса на това данните се предават и на YouTube като администратор на лични данни. Ние не носим отговорност за обработването на данни от YouTube.

Допълнителна информация относно обхвата и целите на събраните данни, по-нататъшната обработка и използването на данни от YouTube, относно Вашите права и възможностите за поверителност, които имате възможност да изберете, можете да намерите в декларацията за защита на личните данни на YouTube.

 

10. Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни – от доставчици, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

 

11. Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

 

12. Потребителски права

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел „Контакти“ (виж т. 14). При това Ви молим да се уверите, че сте предоставили недвусмислена идентификация на Вашата личност.

12.1. Право на информация и достъп

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните Ви данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

12.2. Право на коригиране и изтриване

Можете да изискате от нас коригиране на неверни данни и - доколкото са изпълнени законовите предпоставки - допълването или изтриването на Вашите данни.

Това не се се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

12.3. Ограничаване на обработката

Имате право да поискате от нас - ако са спазени законовите изисквания - да ограничим обработването на данните Ви.

12.4. Преносимост на данните

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

12.5. Възражение срещу обработването на лични данни

12.5.1. Право на възражение срещу обработването на данни въз основа на правно основание „легитимен интерес“

Доколкото ние предприемаме обработка на данни въз основа на преобладаващ легитимен интерес, както е представено в настоящата декларация за защита на данните, имате право да подадете възражение срещу тази обработка по всяко време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация

12.5.2. Възражение срещу обработването на данни за целите на директната реклама

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за рекламни цели ("Възражение срещу реклама"). Молим Ви да имате предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението Ви и използването на данните Ви в рамките на текуща кампания.

12.6. Оттегляне на съгласие

Ако сте ни дали съгласието си за обработка на Вашите данни, можете по всяко време да оттеглите това съгласие с бъдещ ефект. Законността на обработката на Вашите данни остава непроменена, освен ако не бъде оттеглено съгласието.

12.7. Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за Група Бош или към надзорния орган, който отговаря за държавата Ви. Това е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, 1592 София

Email: kzld@cpdp.bg

 

13. Деца

Тази онлайн оферта не е предназначена за деца под 16 годишна възраст

 

14. Промени в декларацията за защита на данните

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно декларацията за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната версия на декларацията за защита на личните данни, тъй като тя подлежи на промяна

 

15. Контакти

Ако искате да се свържете с нас, можете да използвате адреса, посочен в раздела "Администратор на данни" (виж т. 2).

За да упражните Вашите права, моля, използвайте следната връзка: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBBG/ .

За да уведомите за инциденти, свързани със защита на данните, моля, използвайте следната връзка: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

За предложения и жалби относно обработването на личните Ви данни препоръчваме да се свържете с корпоративното длъжностно лице за защита на данните на Група Бош:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

или

изпратете имейл на адрес: DPO@bosch.com

 

В сила от: 11.12.2021