Премини към основното съдържание
Бош в България
Устойчивост, ценности и законосъобразност

Нашата отговорност

Като действаме по икономически, екологично и социално отговорен начин, ние искаме да подобрим качеството на живот на хората и да защитим препитанието на настоящите и бъдещите поколения. Нашата цел е да направим възобновяемата енергия по-достъпна, а мобилността още по-безопасна, по-чиста и по-икономична, и да разработим екологични продукти навсякъде.

Ясна стратегия за повече устойчивост

Стратегията за устойчивост на Bosch се основава на конкретни цели във всички области с поставен акцент. В продължение на много години непрестанно работихме за реализирането на тези цели.

Графика на целевата визия на Bosch за устойчивост: шестте измерения на целевата визия са подредени в шестоъгълник. Измерението "Действия във връзка с изменението на климата" включва темите "Намаляване на емисиите на CO₂" и "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Измерението "Вода" включва темите "Недостиг на вода" и "Качество на водата". Измерението "Кръгова икономика" включва темите "Ефективност на материалите" и "Втори живот". Измерението "Разнообразие" включва темите "Справедливост" и "Приобщаване". Измерението "Човешки права" включва темите "Отговорност" и "Прозрачност". Измерението "Здраве" включва темите "Безопасност на работното място" и "Вещества, пораждащи безпокойство". В средата на шестоъгълника пише "Нови измерения на устойчивостта 2025 г.".
Целева визия "Нови измерения – устойчивост 2025 г."

Устойчивостта често се определя като баланс между икономически, екологични и социални аспекти. В същото време устойчивостта се превърна в утвърдено понятие на капиталовите пазари под съкращението ESG (environment, social, governance (екологичните, социалните и управленските данни и показатели)). Нашето цялостно разбиране за устойчивост съчетава и двата подхода. То оформя нашето управление на принципите на устойчивостта, осигурява ясна ориентация на всички нива и гарантира ефективността на нашите действия. Съответно, като действаме по икономически, екологично и социално отговорен начин, ние искаме да подобрим качеството на живот на хората и да защитим препитанието на настоящите и бъдещите поколения.

Нашата целева визия "Нови измерения – устойчивост 2025 г." превръща тази амбиция в конкретни срокове. Тези цели, произтичащи от мегатенденциите, засягащи нашата компания, и резултатите от анализа ни на важните неща задават рамката на дейностите ни през следващите години.

Факти и данни

Открити и честни, изчерпателни и прозрачни – това е еталонът за нашето отчитане на устойчивостта. В крайна сметка искаме да бъдем партньор в обществото, който е не само отговорен, но и надежден.

Доклад за устойчивост на Bosch

Текущ доклад за устойчивостта

С нашия годишен справочник ние правим действията си прозрачни – изчерпателно и сравнимо в съответствие с насоките на Глобалната инициатива за отчетност.

Нашите ценности – върху какво градим

Нашите ценности отразяват начина, по който управляваме бизнеса си: професионалната етика в отношенията ни с нашите бизнес партньори, инвеститори, служители и с обществото.

Фокус върху бъдещето и резултатите

Действията ни са съсредоточени върху резултатите. Това ни дава възможност да осигурим бъдещето си и също така осигурява здрава основа за социалните начинания на компанията и фондацията.

Отговорност и устойчивост

Ние прилагаме принципите на доброто управление и действаме отговорно в интерес на обществото и околната среда.

Инициативност и последователност

Действаме по собствена инициатива, поемаме предприемаческа отговорност и преследваме целите си решително.

Откритост и доверие

Съобщаваме важни за компанията въпроси своевременно и открито. Това е най-добрата основа за отношения, изградени на доверие.

Честност

Ние се отнасяме почтено с нашите колеги и бизнес партньори и считаме това за крайъгълен камък на корпоративния ни успех.

Сигурност, надеждност, законност

Обещаваме само това, което можем да изпълним, приемаме направени споразумения като обвързващи и спазваме реда и закона във всички наши бизнес дейности.

Многообразие

Ценим и насърчаваме многообразието, защото то ни обогатява и смятаме, че то е от съществено значение за нашия успех.

Портрет на Роберт Бош

В дългосрочен план честното и почтено отношение към бизнеса винаги е най-печелившо.

Роберт Бош, 1921 г.
Лого „Ние сме Bosch“ на изпитателния полигон на Bosch в гр. Якеши, Китай.

Ние сме Бош

Разберете какво ни мотивира, какво споделяме и на какво държим. Искаме да оставим трайна следа в света, постигната от един уникален екип.

Съответствие – дори отвъд корпоративните граници

Съответствието се отнася до спазването на законовите изисквания и насоките на компанията. В Bosch това е неразделна част от нашите корпоративни ценности. За тази цел ние недвусмислено сме дефинирали становището си относно законовите изискания и етичните въпроси в нашия глобално действащ Кодекс за бизнес поведение. Заедно с ценностите на Bosch, той осигурява основа, която според нас е ключова за успеха на Bosch в бизнеса. И тъй като отговорното и законосъобразно поведение е важно извън границите на компанията, ние сме формулирали очакванията си към нашите бизнес партньори в съответния кодекс за поведение.

Д-р Стефан Хартунг
Д-р Стефан Хартунг, председател на управителния съвет
Кодекс за бизнес поведение

Кодекс за бизнес поведение

Кодекс за поведение на бизнес партньори

Кодекс за поведение на бизнес партньори

Система за управление на съответствието в цялата компания

Системата за управление на съответствието на Bosch предоставя обвързваща рамка в световен мащаб за насърчаване на отговарящо на нормативните изисквания поведение и служи за намаляване на рисковете в областта на съответствието. Тя осигурява основата за ефективно прилагане на външни и вътрешни изисквания и определя минимални изисквания за процеси, които са от значение за съответствието. Те включват различни мерки за превенция и контрол, както и вътрешната система на Bosch за сигнализиране на нередности. Сътрудници, бизнес партньори и трети страни могат да използват тази система по всяко време, за да докладват анонимно за несъответствие, ако желаят.

Често задавани въпроси

Законосъобразност означава спазване на законите и фирмените правила. С други думи всички дейности на Група Бош и нейните служители трябва да бъдат в съответствие с всички правни изисквания, Етичния бизнес кодекс и всички действащи указания и централни директиви, свързани по някакъв начин с темата („Принцип за законност“).

Темата за законосъобразността засяга всички служители, тъй като всеки е потърпевш – пряко или непряко – от нарушенията: от една страна нарушенията на закона могат да доведат до наказателно преследване в зависимост от сериозността на деянието. От друга страна нарушенията на принципа за законност могат да причинят имуществена вреда на компанията, както и да накърнят нейната репутация. Вследствие от това се влошава бизнес ефективността на компанията и следователно нейният успех. Законосъобразността се отнася и до бизнес отношенията между Бош и трети страни - Бош не желае да участва в нарушения на принципа на на законност от страна на трети лица.

Всеки служител е длъжен да докладва за вероятни нарушения на принципа на законосъобразност и по този начин да спомага за ограничаване на последиците от тях и предотвратяване на подобни нарушения в бъдеще. Това се отнася също за бизнес партньорите и трети страни.

• Всеки служител, включително стажанти и докторанти

• Външни служители, като например работници на подизпълнители или служители на външни доставчици на услуги

• Всеки бизнес партньор, като например доставчик, клиент или партньор в съвместно предприятие

• Всяко външно лице

Важно е да се докладват факти, които показват, че е извършено нарушение или престъпление – като например кражба, измама или подкуп – или че се допускат системни нарушения на закони или на вътрешни правила на компанията, като например умишлено и повтарящо се неспазване на стандарти за качество или за безопасност или на Етичния бизнес кодекс.

Да. Отговорните служители по въпросите на законосъобразността са длъжни да провеждат разследвания, като събират доказателства, годни за представяне в съда, и да стартират всички необходими процедури. Те получават помощ от подходящо обучени специалисти от специализираните отдели, които разполагат с нужните правомощия.

Хората, които докладват добросъвестно и доколкото е възможно – точно, за вероятни нарушения на законосъобразността, не трябва да се страхуват, че компанията ще ги постави в затруднено положение поради тези действия.

Да, могат да се подават анонимни доклади чрез горещата линия по въпросите на законосъобразността на Бош. Възможно е да се създаде защитена пощенска кутия в горещата линия за анонимно взаимодействие с отговорния по въпросите на законосъобразността служител.

Отговорният по въпросите на законосъобразността служител е длъжен да започне разследване на докладваните нарушения и да се погрижи за правилното разрешаване на проблема (ако е необходимо с помощта на специализираните отдели на Бош или външни специалисти).

Всички доклади за вероятни нарушения и предприетите след това мерки трябва да се документират от съответния отговорен служител по въпросите на законосъобразността. Като отчита законните интереси на заинтересованите страни, лицето, което докладва за проблема, може да се интересува от хода на разследването. В случай че разследването по даден въпрос е прекратено, тъй като не е установено неправомерно поведение, заинтересованото лице ще бъде информирано, при условие че е било привлечено да свидетелства в хода на разследването или е поискало такава информация.

При докладване на вероятни нарушения на законосъобразността е нормално да се разкриват лични данни. Затова при получаването и обработката на такива е доклади е необходимо докладващите да удостоверят, че са информирани за правата си съгласно законите за защита на личните данни и са съгласни личните им данни да бъдат използвани в хода на разследването от отговорния служител по въпросите на законосъобразността. Това не се отнася за случаите на подаване на анонимен доклад.

Свържете се с Бош

Очакваме Вашето запитване:

Телефон

Изпратете ни съобщение