Устойчивост, ценности и законосъобразност

Нашата отговорност

За Група Бош "устойчивост" означава осигуряване на дългосрочния успех на компанията, като в същото време се опазва природата за бъдещите поколения. Нашата цел е да направим възобновяемата енергия по-достъпна, а транспорта - още по-безопасен, по-чист и по-икономичен, както и да разработваме екологични продукти във всички сфери на нашия бизнес.

Убеден съм, че светът на бизнеса може да допринесе много за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено обществото.

Д-р Фолкмар Деннер, председател на Управителния съвет на Бош

Нашите ценности – върху какво градим

Нашите ценности отразяват начина, по който управляваме бизнеса си: професионалната етика в отношенията ни с нашите бизнес партньори, инвеститори, служители и с обществото.

Icon number 1

Фокус върху бъдещето и резултатите

Действията ни са съсредоточени върху резултатите. Това ни дава възможност да осигурим бъдещето си и също така осигурява здрава основа за социалните начинания на компанията и фондацията.

Icon number 2

Отговорност и устойчивост

Ние прилагаме принципите на доброто управление и действаме отговорно в интерес на обществото и околната среда.

Icon number 3

Инициативност и последователност

Действаме по собствена инициатива, поемаме предприемаческа отговорност и преследваме целите си решително.

Icon number 4

Откритост и доверие

Съобщаваме важни за компанията въпроси своевременно и открито. Това е най-добрата основа за отношения, изградени на доверие.

Icon number 5

Честност

Ние се отнасяме почтено с нашите колеги и бизнес партньори и считаме това за крайъгълен камък на корпоративния ни успех.

Icon number 6

Сигурност, надеждност, законност

Обещаваме само това, което можем да изпълним, приемаме направени споразумения като обвързващи и спазваме реда и закона във всички наши бизнес дейности.

Icon number 7

Многообразие

Ценим и насърчаваме многообразието, защото то ни обогатява и смятаме, че то е от съществено значение за нашия успех.

Портрет на Роберт Бош

В дългосрочен план честното и почтено отношение към бизнеса винаги е най-печелившо.

Роберт Бош, 1921 г.
Лого „Ние сме Bosch“ на изпитателния полигон на Bosch в гр. Якеши, Китай.

Ние сме Бош

Разберете какво ни мотивира, какво споделяме и на какво държим. Искаме да оставим трайна следа в света, постигната от един уникален екип.

Законосъобразност

За Бош спазването на законите е неразделна част от ценностите на компанията

Фолкмар Денер

Целта на нашия глобално действащ Етичен бизнес кодекс е да защитим нашите служители и компанията, както и нашите клиенти и партньори.

Както е записано в нашите ценности:„Обещаваме само това, което можем да изпълним, приемаме договорите като обвързващи и спазваме законите във всички наши действия.“ За да подчертаем важността на този принцип, ние обобщихме становището си по отношение на законовите изисквания и етичните въпроси в нашия глобално действащ Етичен бизнес кодекс. Той следва да служи като ръководство за правене на бизнес.

Бош има с глобална система за законосъобразност, ръководена от директор по законосъобразността, който е подчинен пряко на Управителния съвет. Има също така централен отдел по въпросите на законосъобразността със съответните служители във всички подразделения и региони.

Мерките за профилактика и проверка, които включват принципа за двоен контрол, ротацията на работни места в чувствителните области, както и редовни одити, са предназначени да подпомагат нашата система за законосъобразност, основана на нашите ценности. Имаме също така задължителна програма за обучение по законосъобразност на нашите служители. Освен това ние създадохме „Диалог за законосъобразността“, който позволява да се обсъждат въпросите и опита, свързани с тази тематика, между нашите ръководители, служители и отговорниците по въпросите на законосъобразността.

Системата за законосъобразност включва и гореща линия за докладване, която служители, бизнес партньори и трети страни могат да използват за докладване на нередности по всяко време. Отговорното и законосъобразно поведение не се ограничава до рамките на компанията. С оглед на това ние създадохме Кодекс за поведение на доставчиците, който определя принципите и изискванията за сътрудничество с Бош. Провеждаме редовно одити, за да гарантираме, че нашите доставчици спазват тези принципи. В тази бързо променяща се среда ние преразглеждаме постоянно системата за законосъобразност, за да можем да адаптираме бързо правилата и процесите към новите правни и технически изисквания.

Материали за изтегляне

Етичен бизнес кодекс

Етичен бизнес кодекс

Кодекс за поведение на доставчиците

Кодекс за поведение на доставчиците

Често задавани въпроси

Какво означава за нас "законосъобразност"?

Законосъобразност означава спазване на законите и фирмените правила. С други думи всички дейности на Група Бош и нейните служители трябва да бъдат в съответствие с всички правни изисквания, Етичния бизнес кодекс и всички действащи указания и централни директиви, свързани по някакъв начин с темата („Принцип за законност“).

Темата за законосъобразността засяга всички служители, тъй като всеки е потърпевш – пряко или непряко – от нарушенията: от една страна нарушенията на закона могат да доведат до наказателно преследване в зависимост от сериозността на деянието. От друга страна нарушенията на принципа за законност могат да причинят имуществена вреда на компанията, както и да накърнят нейната репутация. Вследствие от това се влошава бизнес ефективността на компанията и следователно нейният успех. Законосъобразността се отнася и до бизнес отношенията между Бош и трети страни - Бош не желае да участва в нарушения на принципа на на законност от страна на трети лица.

Какво следва да се направи в случай на нарушение на изискването за законосъобразност?

Всеки служител е длъжен да докладва за вероятни нарушения на принципа на законосъобразност и по този начин да спомага за ограничаване на последиците от тях и предотвратяване на подобни нарушения в бъдеще. Това се отнася също за бизнес партньорите и трети страни.

Кой може да докладва за нарушения на принципа на законност?

• Всеки служител, включително стажанти и докторанти

• Външни служители, като например работници на подизпълнители или служители на външни доставчици на услуги

• Всеки бизнес партньор, като например доставчик, клиент или партньор в съвместно предприятие

• Всяко външно лице

Какви нарушения следва да се докладват?

Важно е да се докладват факти, които показват, че е извършено нарушение или престъпление – като например кражба, измама или подкуп – или че се допускат системни нарушения на закони или на вътрешни правила на компанията, като например умишлено и повтарящо се неспазване на стандарти за качество или за безопасност или на Етичния бизнес кодекс.

Има подозрения, но няма доказателства – трябва ли да се докладва?

Да. Отговорните служители по въпросите на законосъобразността са длъжни да провеждат разследвания, като събират доказателства, годни за представяне в съда, и да стартират всички необходими процедури. Те получават помощ от подходящо обучени специалисти от специализираните отдели, които разполагат с нужните правомощия.

Трябва ли хората, които докладват за нарушения, да се страхуват от последици?

Хората, които докладват добросъвестно и доколкото е възможно – точно, за вероятни нарушения на законосъобразността, не трябва да се страхуват, че компанията ще ги постави в затруднено положение поради тези действия.

Възможно ли е да се подават анонимни доклади?

Да, могат да се подават анонимни доклади чрез горещата линия по въпросите на законосъобразността на Бош. Възможно е да се създаде защитена пощенска кутия в горещата линия за анонимно взаимодействие с отговорния по въпросите на законосъобразността служител.

Какво точно се случва след подаване на сигнал?

Отговорният по въпросите на законосъобразността служител е длъжен да започне разследване на докладваните нарушения и да се погрижи за правилното разрешаване на проблема (ако е необходимо с помощта на специализираните отдели на Бош или външни специалисти).

Документация и прозрачност

Всички доклади за вероятни нарушения и предприетите след това мерки трябва да се документират от съответния отговорен служител по въпросите на законосъобразността. Като отчита законните интереси на заинтересованите страни, лицето, което докладва за проблема, може да се интересува от хода на разследването. В случай че разследването по даден въпрос е прекратено, тъй като не е установено неправомерно поведение, заинтересованото лице ще бъде информирано, при условие че е било привлечено да свидетелства в хода на разследването или е поискало такава информация.

Поверителност на данните

При докладване на вероятни нарушения на законосъобразността е нормално да се разкриват лични данни. Затова при получаването и обработката на такива е доклади е необходимо докладващите да удостоверят, че са информирани за правата си съгласно законите за защита на личните данни и са съгласни личните им данни да бъдат използвани в хода на разследването от отговорния служител по въпросите на законосъобразността. Това не се отнася за случаите на подаване на анонимен доклад.

Свържете се с Бош

Свържете се с Бош

Очакваме Вашето запитване:
Телефон

Изпратете ни съобщение